• لوحات/ طباقات

 • صاج

 • قضيب

 • أنابيب

7475 alclad

DMS 2234 / AlZn5.5MgCu / 7475 alclad / T61

Chemical Properties % Value
Silicon (Si)0,00 - 0,10
Chromium (Cr)0,18 - 0,25
Manganese (Mn)0,00 - 0,06
Magnesium (Mg)1,90 - 2,60
Copper (Cu)1,20 - 1,90
Titanium (Ti)0,00 - 0,06
Iron (Fe)0,00 - 0,12
Zinc (Zn)5,20 - 6,20
Aluminium (Al)Balance
Physical Properties Value
Density2,81 g/cm³
Melting Point477 °C
Thermal Expansion24,3 x 10^-6 /K
Modulus of Elasticity71,7 GPa
Thermal Conductivity138 W/m.K
Mechanical Properties Value
Proof Strength455 MPa
Yield Strength520 MPa
Shear Strength306 MPa
Elongation A50 mm%11
Modulus of Elasticity70.3 GPa
7475 T61 Sheet aluminum alloy is produced in two types; alclad and bare. While Alclad production provides an extra corrosion resistance on the surface, bare production enables to machining and forming.

 

ALLOY DESIGNATIONS
 
7475  T61 has similarities to the following standard designations and specifications ;

 

Alcald Sheet as; AMS 5207, DMS 2234

Bare Sheet as; AMS 4084

Alloy 7475, UNS A97475

AlZn5.5MgCu

Also;

7475 T61 Alclad Sheet, as EN 3332

7475 T61 Bare Sheet is known as EN 3333.

 

MINIMUM BASIC MECHANICAL VALUES FOR ​7475 T61:

 

                                                                     Bare                  Alclad
Thickness: in.                                     
 0.040-0.249         0.063-0.187
(mm)                                                    (1.016-6.325)         (1.60-4.75)
Tensile Strength, ksi (MPa)                           563                    520
Yield Strength, ksi (MPa)                              491                    455
Elongation, %                                                 9                        9

 

 

MINIMUM FRACTURE TOUGHNESS VALUES FOR 7475 T61:
 

                                                       KIc: ksi√in.(MPa√m)*
Temper            Thickness                         T-L

T61               0.040-0.125 in.                 74.0 (81.4)
 Bare            (1.02-3.18 mm)
                     0.126-0.249 in.                 61.0 (66.9)
                    (3.20-6.32 mm)

T61               0.040-0.125 in.                 75.0 (82.4)
Alclad          (1.02-3.18 mm)
                     0.126-0.249 in.                 62.0 (67.9)
                    (3.20-6.32 mm)

 

Choosing Factors for 7475 T61:

 

 • Strength: Excellent
 • Machining: Fair
 • Weldability: Poor
 • Formability: Weak
 • Corrosion Resistance: Average
 • Heat Treating:Yes
 
 
 
 
Some Well-Known Applications for 7475 T61: 
 
Bullet Casing production, Petroleum refining plants.
 
In boiler production for storage of high pressure fluids which includes corrosion problems .
 
Aerospace industry and nuclear energy plants.
 
 
 
SUPPLIED FORMS
 
7475 T61 is supplied in  sheet form.
 
 • Alclad Sheet
 • Bare Sheet
DELIVERY:
Mechanical Properties
Thickness (mm) Proof Strength (Min.) Yield Strength (Min.) Elongation A50 mm %
over 1.60 up to & incl. 4.75 415 MPa 485 MPa 9